Close

STD & PIN Codes

STD Code for Kolasib District – 03837

PIN Codes

Khua Pincode
Bairabi 796081
Bilkhawthlir 796091
Bualpui 796070
Buhchang 796091
Builum 796081
Chuhvel 796081
Diakkawn 796081
Hortoki 796070
Kawnpui 796070
Kolasib 796081
Mualvum 796070
N.Chawnpui 796101
Phainuam 796101
Phaisen 796091
Saihapui ‘k’ 796081
Saikhawthlir 796081
Saiphai 796101
Saipum 796101
Suarhliap 796081
Thingdawl 796075
Tuirial H.e.p 796101
Vairengte 796101
Vengthar 796081